Τετάρτη, 1 Ιουνίου 2016

ΟΛΕΣ οι αλλαγές (Αυξήσεις) στον Φόρο Κατανάλωσης και στον ΦΠΑ...

Εντάξει... Πληρώνετε κάτι παραπάνω αλλά
τουλάχιστον αυτοί ... διαπραγματεύτηκαν...
Κοινοποίηση διατάξεων του σχεδίου νόμου «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις»

Σας κοινοποιούμε συνημμένα για ενημέρωση και εφαρμογή τις διατάξεις των
άρθρων 58, 60, 61, 66 και 67 του ψηφισθέντος από 22.5.2016 σχεδίου νόμου
«Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις», με το οποίο επέρχονται
ορισμένες τροποποιήσεις στη φορολογία των ενεργειακών, καπνικών και
αλκοολούχων προϊόντων, επιβάλλεται φόρος κατανάλωσης στο ηλεκτρονικό τσιγάρο και στον καφέ και επιπρόσθετα επέρχονται ορισμένες τροποποιήσεις σε διατάξεις του ν. 2969/01 (ΥΕΚ.281/Α΄), του ν.δ. της 29-12-1923 (ΥΕΚ.384/Α΄) και του ν.4303/2014 (ΥΕΚ.231/Α΄).

Ειδικότερα διευκρινίζουμε τα ακόλουθα:Ι . Βιομηχανοποιημένα καπνά (άρθρο 60, παράγραφος 1)
Α) Τσιγάρα
Με τις διατάξεις της παραγράφου 1α του άρθρου 60 του ως άνω σχεδίου νόμου, ο
προβλεπόμενος από τις διατάξεις της περίπτωσης β) της παραγράφου 1 του άρθρου 97
του ν.2960/2001 συντελεστής του αναλογικού φόρου που επιβάλλεται στα τσιγάρα και
τα προϊόντα που εξομοιώνονται με αυτά, ο οποίος υπολογίζεται στην τιμή λιανικής
πώλησης χιλίων (1.000) τεμαχίων τσιγάρων (1 Υορολογική Μονάδα), ορίζεται σε
ποσοστό 26%, αντί του 20% που ισχύει σήμερα.
Αθήνα, 31 Μαΐου 2016
Αριθ. Πρωτ:ΔΕΥΚΥ1082463ΕΞ2016

Β) Λεπτοκομμένος Καπνός
Με τις διατάξεις της παραγράφου 1β του άρθρου 60 του ως άνω σχεδίου νόμου, ο
προβλεπόμενος από τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 97 του ν.2960/2001
συντελεστής του ειδικού φόρου κατανάλωσης (Ε.Υ.Κ.), ο οποίος υπολογίζεται ανά
χιλιόγραμμο καθαρού βάρους, ορίζεται στα 170 ευρώ αντί των 156,70 ευρώ που
ισχύει σήμερα.
Οι ανωτέρω ρυθμίσεις στη φορολογία των βιομηχανοποιημένων καπνών ισχύουν
από 1ης Ιανουαρίου 2017, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 60 του
κοινοποιούμενου σχεδίου νόμου. Μέχρι την ημερομηνία έναρξης των νέων
συντελεστών Ε.Υ.Κ., οι υπόχρεοι για την καταβολή του Ε.Υ.Κ. του άρθρου 101 του
ν.2960/2001 Ε.Σ.Κ., που επιβάλλεται στα τσιγάρα και στον λεπτοκομμένο καπνό,
θέτουν σε ανάλωση κάθε μήνα ποσότητα των εν λόγω προϊόντων, όχι μεγαλύτερη
από την ποσότητα που αντιστοιχεί στον μέσο όρο των μηνιαίων αναλώσεών τους
κατά το προηγούμενο δωδεκάμηνο από την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου
αυτού.
Για την εφαρμογή της εν λόγω μεταβατικής διάταξης, τα αρμόδια Σελωνεία για την
φορολογία των βιομηχανοποιημένων καπνών, υποχρεούνται ανά μήνα να ελέγχουν
και να παρακολουθούν ανά υπόχρεο, τις αναλωθείσες ποσότητες των εν λόγω
προϊόντων, από την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου έως 31.12.2016, έτσι ώστε
οι ποσότητες αυτές να μην υπερβαίνουν το μέσο όρο των μηνιαίων αναλώσεών τους
κατά το προηγούμενο δωδεκάμηνο.

Γ) ΥΠΑ (Βιομηχανοποιημένων Καπνών).
Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 52 του ως άνω σχεδίου νόμου, οι
οποίες σας κοινοποιήθηκαν με την αρ. ΠΟΛ. 1063/30.05.2016 ΔΤΟ, ο
προβλεπόμενος από τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν.2859/2000 (ΥΕΚ 48/Α)
«Κύρωση Κώδικα Υόρου Προστιθέμενης Αξίας», συντελεστής του Υόρου
Προστιθέμενης Αξίας (Υ.Π.Α.), αναπροσαρμόζεται από 23% σε 24%. Ως εκ τούτου,
ο διαμορφούμενος συντελεστής ΥΠΑ, ο οποίος επιβάλλεται στα
βιομηχανοποιημένα καπνά, αναπροσαρμόζεται από 18,70 % σε 19,35% επί της
τιμής λιανικής πώλησης.
Οι ανωτέρω ρυθμίσεις στη φορολογία των βιομηχανοποιημένων καπνών αναφορικά
με τον Υ.Π.Α., ισχύουν από 1ης Ιουνίου 2016, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του
άρθρου 52 του κοινοποιούμενου σχεδίου νόμου.

ΙΙ. Αιθυλική αλκοόλη και αλκοολούχα ποτά (άρθρο 60, παράγραφος 2)

Α) Αιθυλική αλκοόλη
Με τις διατάξεις της παραγράφου 2α του άρθρου 60 του ως άνω σχεδίου νόμου, ο
προβλεπόμενος από τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 81 του ν.2960/01
μειωμένος κατά 50% συντελεστής Ειδικού Υόρου Κατανάλωσης (Ε.Υ.Κ.) έναντι του
ισχύοντος κανονικού συντελεστή που εφαρμόζεται στην περιοχή Δωδεκανήσου για
την αιθυλική αλκοόλη που περιέχεται στα αλκοολούχα ποτά ή άλλα αλκοολούχα
προϊόντα, τα οποία αποκτώνται από τα άλλα Κράτη Μέλη της Κοινότητας,
αποστέλλονται από φορολογική αποθήκη της λοιπής Ελλάδος ή εισάγονται στην
περιοχή αυτή από τρίτες χώρες, καταργείται από 1.1.2018. Από την ημερομηνία
αυτή εφαρμόζεται ο κανονικός συντελεστής ΕΥΚ που προβλέπεται στην παράγραφο
2 του άρθρου 81 του ανωτέρω σχεδίου νόμου.

Β) Μπύρα
Με τις διατάξεις της παραγράφου 2β του άρθρου 60 του ως άνω σχεδίου νόμου,
από 1.6.2016 ο συντελεστής Ειδικού Υόρου Κατανάλωσης (ΕΥΚ) της μπύρας που
προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 87 του νόμου 2960/01 αυξάνεται από
δύο ευρώ και εξήντα λεπτά (2,60€) σε πέντε ευρώ (5€) ανά βαθμό PLATO κατά
όγκο και εκατόλιτρο μπύρας.
Με τις διατάξεις της παραγράφου 2γ του άρθρου 60 του ως άνω σχεδίου νόμου,
προβλέπεται αντίστοιχη αύξηση του μειωμένου κατά 50% συντελεστή Ειδικού
Υόρου Κατανάλωσης (ΕΥΚ) της μπύρας έναντι του ισχύοντος κανονικού συντελεστή
για τη μπύρα που παράγεται στη χώρα μας ή στα άλλα Κράτη-Μέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης από ανεξάρτητα μικρά ζυθοποιεία, εφόσον η παραγωγή τους
δεν υπερβαίνει τα 200.000 εκατόλιτρα μπύρας ετησίως.
Ευνόητο είναι ότι για την εφαρμογή των ανωτέρω συντελεστών θα λαμβάνεται
υπόψη η ημερομηνία κατά την οποία ο φόρος καθίσταται απαιτητός, σύμφωνα με
το άρθρο 56 του ν.2960/01 και όχι η ημερομηνία βεβαίωσης και είσπραξης του
φόρου αυτού, όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 110 του ιδίου νόμου.

III. Ενεργειακά προϊόντα (άρθρο 60, παράγραφος 3 - άρθρο 61)
Με τις διατάξεις της παραγράφου 3α του άρθρου 60 του ως άνω σχεδίου νόμου,
αυξάνονται οι συντελεστές του Ειδικού Υόρου Κατανάλωσης των περιπτώσεων (β),
(γ) (στ), (ζ), (η), (ι), (ια), (ιβ), (ιγ) και (κστ) των ενεργειακών προϊόντων της
παραγράφου 1 του άρθρου 73 του ν.2960/2001.
Ειδικότερα, οι συντελεστές ΕΥΚ των ως άνω περιπτώσεων αυξάνονται ως
ακολούθως:
- Βενζίνη χωρίς μόλυβδο (περιπτώσεις β, γ) από 670 σε 700 ευρώ ανά 1000 λίτρα,
- Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (περιπτώσεις στ, ζ, η), από 330 σε 410 ευρώ ανά
1000 λίτρα,
- Φωτιστικό πετρέλαιο (περιπτώσεις ι, ια, ιβ,) από 330 σε 410 ευρώ ανά 1000 λίτρα,
- Υγραέριο κίνησης της περίπτωσης (ιγ), από 330 σε 430 ευρώ ανά 1000
χιλιόγραμμα.
- Βιοντίζελ από μεθυλεστέρες λιπαρών οξέων της περίπτωσης (κστ), από 330 σε 410
ευρώ ανά 1000 λίτρα.
Επισημαίνεται ότι οι ανωτέρω ρυθμίσεις ισχύουν από 1ης Ιανουαρίου 2017,
σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 60 του κοινοποιούμενου σχεδίου νόμου.
Επίσης με τις διατάξεις της παραγράφου 3β του άρθρου 60 του ως άνω σχεδίου
νόμου, οι συντελεστές του Ειδικού Υόρου Κατανάλωσης του πετρελαίου εσωτερικής
καύσης (DIESEL) και του φωτιστικού πετρελαίου (κηροζίνη), των περιπτώσεων (ζ)
και (ια), τα οποία χρησιμοποιούνται ως καύσιμα θέρμανσης για τη χρονική περίοδο
από τη 15η Οκτωβρίου μέχρι και την 30η Απριλίου, αυξάνονται από 230 σε 280
ευρώ ανά 1000 λίτρα.

Επισημαίνεται ότι οι ανωτέρω ρυθμίσεις ισχύουν από 15 Οκτωβρίου 2016,
σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 60 του ανωτέρω σχεδίου νόμου.
Με τις διατάξεις του άρθρου 61, του κοινοποιούμενου σχεδίου νόμου, ρυθμίζονται
θέματα αναφορικά με την επιβολή ΕΥΚ στο φυσικό αέριο.
Ειδικότερα, με τις διατάξεις της παραγράφου 1, του άρθρου 61, με τις οποίες
αντικαθίσταται η περίπτωση ζ), του άρθρου 78, του ν.2960/2001 (ΥΕΚ/Α’/265),
χορηγείται απαλλαγή στο φυσικό αέριο που χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

Επιπλέον, με τις διατάξεις της παραγράφου 2, του άρθρου 61, αναπροσαρμόζονται
οι συντελεστές ειδικού φόρου κατανάλωσης (ΕΥΚ) του φυσικού αερίου των κωδικών
Σ.Ο. 2711 11 00 και 2711 21 00, των περιπτώσεων ιζ) και ιη), της παρ. 1 του
άρθρου 73, του ν.2960/2001, ως ακολούθως :
α) Στην περίπτωση ιζ) που αφορά στο φυσικό αέριο που χρησιμοποιείται ως
καύσιμο θέρμανσης, γίνεται διαχωρισμός μεταξύ της οικιακής χρήσης και της
χρήσης από τους λοιπούς καταναλωτές. Όσον αφορά την οικιακή χρήση ο
συντελεστής ΕΥΚ μειώνεται από 1,5 σε 0,30€/Gigajoule, ενώ για την χρήση από
τους λοιπούς καταναλωτές παραμένει σε 1,50 €/Gigajoule.
β) Στην περίπτωση ιη) που αφορά στο φυσικό αέριο που χρησιμοποιείται για άλλες
χρήσεις (π.χ. βιομηχανική, κλπ) εκτός από αυτές που καθορίζονται στις
περιπτώσεις ιστ) και ιζ) της παραγράφου 1, του άρθρου 73, του ν.2960/2001,
αναπροσαρμόζεται ο συντελεστής ΕΥΚ και πλέον επιβάλλεται κλιμακωτά,
αναλόγως της κατανάλωσης που πραγματοποιείται, ως εξής:

-για ετήσια κατανάλωση >3.600.000 Gjoule (>1.000.000 Mwh), 0,30 €/Gigajoule
-για ετήσια κατανάλωση από 1.800.001 έως 3.600.000 Gjoule
(από 500.001 έως 1.000.000 Mwh), 0,35 €/Gigajoule
-για ετήσια κατανάλωση από 360.001 έως 1.800.000 Gjoule
(από 100.001 έως 500.000 Mwh), 0,40 €/Gigajoule
-για ετήσια κατανάλωση από 36.000 έως 360.000 Gjoule
(από 10.000 έως 100.000 Μwh), 0,45 €/Gigajoule
-για ετήσια κατανάλωση < 36.000 Gjoule (<10.000 Μwh), 1,5 €/Gigajoule

Τέλος, με τις διατάξεις της παραγράφου 3, του άρθρου 61, η περίπτωση ιβ΄ της
παρ. 1 του άρθρου 78 του ν. 2960/2001, όπως προστέθηκε με το άρθρο έκτο του
ν. 4379/2016 (Α΄ 63), η οποία αφορά στην απαλλαγή από τον ΕΥΚ του φυσικού
αερίου που παραλαμβάνεται από βιομηχανίες ή βιοτεχνίες και προορίζεται να
χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά ως πρώτη ύλη για την παραγωγή των προϊόντων τους,
εξαιρουμένων των ενεργειακών προϊόντων, καταργείται από τότε που ίσχυσε.
Επισημαίνεται ότι οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 61, ισχύουν από 1.6.2016,
ενώ οι διατάξεις της παρ. 2, ισχύουν από 1.1.2017, σύμφωνα με την παράγραφο 4
του άρθρου 61 του κοινοποιούμενου σχεδίου νόμου.

ΙV. Ηλεκτρονικό Σσιγάρο-Kαφές (άρθρο 58)
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 58 του κοινοποιούμενου σχεδίου νόμου,
προστίθεται στο ν.2960/01 άρθρο 53Α, με τις διατάξεις του οποίου επιβάλλεται
από 1.1.2017 φόρος κατανάλωσης στα οριζόμενα στο άρθρο αυτό προϊόντα, είτε
εισάγονται από τρίτες χώρες, προέρχονται από άλλα Κράτη-Μέλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης ή παράγονται εγχωρίως και συγκεκριμένα στα υγρά αναπλήρωσης που
περιέχονται στα ηλεκτρονικά τσιγάρα και στον καφέ και επιπλέον καθορίζεται η
βάση υπολογισμού του φόρου αυτού, οι συντελεστές, η διαδικασία, η χρονική
στιγμή βεβαίωσης και είσπραξης καθώς και ο υπόχρεος καταβολής του φόρου.

Ειδικότερα:
Α) Ηλεκτρονικό Τσιγάρο
Με τις εν λόγω διατάξεις του κοινοποιούμενου σχεδίου νόμου επιβάλλεται φόρος
κατανάλωσης στα υγρά αναπλήρωσης τα οποία περιέχονται στα ηλεκτρονικά
τσιγάρα, ο οποίος ορίζεται στα δέκα λεπτά (0,10) ανά χιλιοστόλιτρο (ml)
προϊόντος. Επισημαίνεται ότι οι συσκευές ηλεκτρονικού τσιγάρου του κωδικού ΢.Ο.
85437090 δεν υπόκεινται σε Υόρο Κατανάλωσης, εφόσον αποτελούνται μόνο από
την εξωτερική συσκευή και δεν περιέχουν υγρά τα οποία καταναλώνονται μέσω
αυτής.

Β) Καφές
Με τις εν λόγω διατάξεις του σχεδίου νόμου επιβάλλεται φόρος κατανάλωσης στον
καφέ, οι συντελεστές του οποίου ορίζονται ανάλογα με το είδος αυτού ως
ακολούθως:
1. Στον καβουρδισμένο καφέ των κωδικών Σ.Ο. 0901 21 00 και 0901 22 00 ο
συντελεστής του φόρου κατανάλωσης ορίζεται στα τρία (3) ευρώ ανά κιλό
καθαρού βάρους.
2. Στον μη καβουρδισμένο καφέ των κωδικών Σ.Ο. 0901 11 00 και 0901 12 00 ο
συντελεστής του φόρου κατανάλωσης ορίζεται στα δύο (2) ευρώ ανά κιλό
καθαρού βάρους.
3. Στον στιγμιαίο καφέ του κωδικού Σ.Ο. ΕΦ 2101 11 00 ο συντελεστής του φόρου
κατανάλωσης ορίζεται στα τέσσερα (4) ευρώ ανά κιλό καθαρού βάρους.
4. Στα παρασκευάσματα με βάση τα εκχυλίσματα, αποστάγματα, ή
συμπυκνώματα του καφέ ή με βάση τον καφέ των κωδικών Σ.Ο. ΕΦ 2101 12
92 και 2101 12 98, ο συντελεστής του φόρου κατανάλωσης ορίζεται στα
τέσσερα (4) ευρώ ανά κιλό καθαρού βάρους, που περιέχεται στο τελικό
προϊόν.

Επισημαίνεται ότι για τα ως άνω προϊόντα, τα οποία παράγονται εγχωρίως ή
παραλαμβάνονται από άλλα κράτη μέλη στο εσωτερικό της χώρας ή εισάγονται από
τρίτη χώρα, παρέχεται η δυνατότητα θέσης αυτών σε καθεστώς φορολογικής
αποθήκης με την εκ παραλλήλου αναστολή καταβολής του αναλογούντος φόρου
κατανάλωσης και του Υ.Π.Α., ήτοι το αργότερο μέχρι τις 25 του επόμενου μήνα
από το μήνα εξόδου από το καθεστώς αναστολής.
Επιπλέον, στις περιπτώσεις που τα προϊόντα αυτά είτε παράγονται εγχωρίως είτε
παραλαμβάνονται από άλλο Κράτος Μέλος, εκτός καθεστώτος αναστολής, η
βεβαίωση και είσπραξη του φόρου κατανάλωσης αυτών ενεργείται το αργότερο
εντός 10 ημερών από τη γένεση της σχετικής υποχρέωσης, ενώ όταν τα εν λόγω
προϊόντα εισάγονται από τρίτες χώρες, ο φόρος κατανάλωσης βεβαιώνεται και
εισπράττεται κατά την ίδια χρονική στιγμή που βεβαιώνονται και εισπράττονται οι
λοιπές δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις.

Γ) Όσον αφορά τη φορολογική μεταχείριση από πλευράς Υ.Π.Α.
1. Με το φόρο κατανάλωσης των υγρών αναπλήρωσης ηλεκτρονικού τσιγάρου και
του καφέ βεβαιώνεται και εισπράττεται κατά την ίδια χρονική στιγμή και ο Υ.Π.Α.
2. Η φορολογητέα αξία επιβολής του Υ.Π.Α. προσδιορίζεται κατ΄εφαρμογή του
άρθρου 19 του ν.2859/2000 με βάση την αξία πώλησης των προϊόντων
(τιμολογιακή αξία) στην ενδοκοινοτική απόκτηση, ενώ στην εισαγωγή
προσδιορίζεται από το άρθρο 20 του ν.2859/2000, με βάση την δασμολογητέα αξία
προστιθεμένων των δασμών, φόρων κ.λ.π. καθώς και των παρεπόμενων εξόδων,
όπως έξοδα προμήθειας, μεσιτείας κ.λ.π.
3. Σημειώνεται ότι οι εγκεκριμένοι αποθηκευτές των εν λόγω προϊόντων ασκούν το
δικαίωμα έκπτωσης του Υ.Π.Α. των εισροών τους με την υποβολή του
προβλεπόμενου παραστατικού στην αρμόδια τελωνειακή αρχή, βάσει του άρθρου
30 του ν.2859/2000.
4. Τέλος, για το χρονικό διάστημα που παραμένουν στο καθεστώς φορολογικής
αποθήκης αναστέλλεται η καταβολή πέραν του αναλογούντος φόρου κατανάλωσης
και του Υ.Π.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν.2859/2000 (ΥΕΚ
48/Α) «Κύρωση Κώδικα Υ.Π.Α.

V. Εργαλειοθήκη ΟΟΣΑ (άρθρο 66)
Α. Με τις διατάξεις του άρθρου 66 του κοινοποιούμενου σχεδίου νόμου
τροποποιούνται ορισμένες διατάξεις του ν. 2969/2001 (ΥΕΚ.281/Α΄) «Αιθυλική
αλκοόλη και αλκοολούχα προϊόντα» καθώς και του ν.δ. της 29ης -12-1923
(ΥΕΚ.384/Α΄) «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των περί φορολογίας του
ζύθου νόμων»

Ειδικότερα:
1. Με την παρ. 1 του εν λόγω άρθρου και για λόγους ενίσχυσης της
επιχειρηματικότητας τροποποιούνται οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 6 του
ν.2969/01 με τις οποίες ελαττώνεται το προβλεπόμενο για τη χορήγηση της άδειας
άσκησης επαγγέλματος όριο ημερήσιας παραγωγικής δυναμικότητας των
οινοπνευματοποιείων Β΄ κατηγορίας από 15.000 σε 10.000 λίτρα ανύδρου
αλκοόλης.
2. Με την παράγραφο 2 του άρθρου 66 αντικαθίσταται η παρ. 5 του άρθρου 9 του
ν.δ. της 29-12-1923 «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των περί φορολογίας
του ζύθου νόμων» και καθορίζεται με τρόπο σαφή ότι για τη διαδικασία επιβολής
κυρώσεων που αφορούν σε παραβάσεις των νόμων περί φορολογίας του ζύθου από
τις αρμόδιες Αρχές (Τπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Σελωνείων και Ειδικών
Υόρων Κατανάλωσης και Φημικές Τπηρεσίες του Γενικού Φημείου του Κράτους)
καθώς και την κατάσχεση, δήμευση και απόδοση των εν λόγω προϊόντων εφαρμογή
έχουν οι διατάξεις των άρθρων 14 και 13 αντίστοιχα του ν.2969/01, με την
επιφύλαξη των περί λαθρεμπορίας διατάξεων του Εθνικού Σελωνειακού Κώδικα
(ΥΕΚ. 265/Α΄).
Επιπλέον, με την περ. β΄ της εν λόγω παραγράφου αποσαφηνίζεται ότι ο τομέας του
ζύθου και των προϊόντων ζύθου εξαιρείται από το πεδίο εφαρμογής της παρ. 1 του
άρθρου 1 του ν.4235/2014 (ΥΕΚ.32/Α΄) και ότι για τα εν λόγω προϊόντα εφαρμογή
έχουν οι σχετικές διατάξεις των νόμων περί φορολογίας του ζύθου, του ν.
2960/2001 και του ν. 2969/2001.

VI. Τροποποίηση του ν.4303/2014 (άρθρο 67)
Με τις διατάξεις του άρθρου 67 του κοινοποιούμενου σχεδίου νόμου
τροποποιούνται ορισμένες διατάξεις του ν. 4303/2014 (ΥΕΚ.231/Α΄) και
ειδικότερα οι διατάξεις της υποπαραγράφου 2 της παραγράφου 2 και της
υποπαραγράφου 5 της παραγράφου 10 του έκτου άρθρου «Παραγωγή και διάθεση
ξυδιού» προκειμένου, κατόπιν της επιβολής με τις διατάξεις του άρθρου 13 του
ν.4346/2015 στα προϊόντα των άρθρων 90 (κρασί) και 92 (ποτά παρασκευαζόμενα
με ζύμωση εκτός από κρασί και μπύρα) του ν.2960/01 μη μηδενικού συντελεστή
Ειδικού Υόρου Κατανάλωσης και δεδομένου ότι τα προϊόντα αυτά περιλαμβάνονται
μεταξύ των πρώτων υλών για την παραγωγή ξυδιού και όταν παραλαμβάνονται από
τα οξοποιεία προς κατεργασία και οξοποίηση απαλλάσσονται του Ειδικού Φόρου
Κατανάλωσης, οι όροι και διατυπώσεις ελέγχου και κυρώσεων που προβλέπονται
για την αιθυλική αλκοόλη (αιθυλική αλκοόλη γεωργικής προέλευσης,
αποστάγματα, προϊόντα απόσταξης κλπ) που παραλαμβάνεται από τα οξοποιεία
προς κατεργασία και οξοποίηση, με απαλλαγή από τον Ε.Υ.Κ, να επεκταθούν και
για τις λοιπές επιτρεπόμενες πρώτες ύλες παραγωγής ξυδιού.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Labels

Σπατάλες Γ.Α.Π Οικονομία ΔΙΑΚΟΠΕΣ (1) "ΚΟΥΡΕΜΑ" (10) 100 ΜΕΡΕΣ (7) 17Ν (5) 2011 (5) 2012 (5) 2013 (1) 2014 (5) 2015 (2) 2016 (3) 2018 (2) 21 Νοεμβρίου (3) ΑΒΑΤΟ (1) ΑΓΟΡΕΣ (4) ΑΓΡΟΤΕΣ (21) ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΙ (10) ΑΔΙΚΙΕΣ (30) ΑΔΩΝΙΣ (39) ΑΕΠΙ (2) Αεροδρόμια (26) Αεροπορία (47) Αεροπορικές Εταιρείες (54) ΑΘΗΝΑ (12) ΑΙΓΥΠΤΟΣ (46) ΑΚΡΑ (65) ΑΚΡΙΒΕΙΑ (62) ΑΚΡΟΑΡΙΣΤΕΡΑ (283) ΑΚΡΟΔΕΞΙΑ (33) ΑΛΑΛΟΥΜ (1157) ΑΛΒΑΝΙΑ (13) ΑΜΥΝΑ (8) ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ (2046) ΑΝΑΠΤΥΞΗ (138) ΑΝΑΡΧΙΑ (287) ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ (446) ΑΝΕΡΓΙΑ (72) ΑΝΤΑΡ-CIA (2) ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ (94) ΑΝΤΙΣΤΡΕΣ (7) ΑΟΖ (3) Απεβίωσε (15) Απεργίες (244) ΑΠΟΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ (3) Αποχή (3) ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ (18) ΑΡΙΣΤΕΡΑ (777) ΑΡΧΑΙΑ (7) ΑΣΥΛΟ (19) Ασφαλιστικό (135) ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ (1) ΑΥΣΤΡΙΑ (16) Αυτισμός (50) Β. ΚΟΡΕΑ (27) ΒΑΓΕΝΑ (1) ΒΑΞΕΒΑΝΗΣ (7) ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ (98) ΒΕΛΓΙΟ (3) ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ (73) ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (223) ΒΙΑ (134) ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ (1) Βλακεία (54) ΒΟΛΙΒΙΑ (4) ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ (3) Βουλή 2009 (147) Βουλή 2012 (237) Βουλή 2015 (92) ΒΟΥΤΣΗΣ (6) ΒΡΑΖΙΛΙΑ (21) ΒΡΟΥΤΣΗΣ (8) Γ.Α.Π (605) ΓΑΖΑ (8) ΓΑΛΛΙΑ (88) ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ (10) ΓΕΝΟΣΗΜΑ ΚΟΜΜΑΤΑ (40) ΓΕΡΜΑΝΙΑ (315) ΓΙΑΝΝΑ (5) ΓΚΕΜΠΕΛΙΣΜΟΣ (8) ΓΚΕΡΕΚΟΥ (2) ΓΛΕΖΟΣ (7) ΓΣΕΕ (12) Δ.Ν.Τ (285) Δ.Ξ (1) ΔΑΚΕ (1) ΔΑΝΙΑ (7) ΔΑΠ (5) ΔΕΗ (4) ΔΕΘ (15) ΔΕΚΟ (83) ΔΕΞΙΑ (61) ΔΗΜΑΡ (49) ΔΗΜΑΣ (2) Δημιουργία Ξανά (5) ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ (161) Δημοκρατική Συμμαχία (60) δημοσ (1) Δήμος (9) Δήμος Πειραιά (32) Δημοσιογράφοι (452) ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ (196) ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ (33) ΔΙΑΓΡΑΦΗ (1) ΔΙΑΔΗΛΩΣΕΙΣ (162) ΔΙΑΚΑΝΑΛΙΚΗ (21) ΔΙΑΚΟΠΕΣ (18) Διαπλοκή (813) Διαφθορά (479) Διεθνείς Σχέσεις (328) Δικαιοσύνη (350) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ (13) ΔΟΥΡΟΥ (15) ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ (6) ΔΡΑΣΗ (61) ΔΡΑΧΜΗ (137) ΔΡΙΤΣΑΣ (4) Ε.Σ (15) ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (98) Εθνική Επέτειος (42) ΕΚΑΠΑΙΔΕΥΣΗ (32) ΕΚΒΙΑΣΜΟΣ (22) ΕΚΚΛΗΣΙΑ (5) Εκλογές (845) Εκλογές 2012 V2 (104) Εκλογές 2015 (47) Εκλογές Τ.Α. 2010 (57) Εκλογές Τ.Α. 2014 (11) ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (305) ΕΛ.ΑΣ (78) ΕΛΒΕΤΙΑ (4) ΕΛΙΑ (2) ελλ (1) ΕΛΛΑΔΑ (1446) Ελλάδα (62) Ελλείματα (107) Ελλείμματα (361) ΕλληνικόΔημόσιο (507) ΕΛΣΤΑΤ (14) ΕΜΠ (2) ΕΜΠΟΡΙΟ (34) ΕΜΦΥΛΙΟΣ (5) Έναρξη (2) ΕΝΦΙΑ (16) ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ (3) ΕΞΑΓΩΓΕΣ (19) ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΕΣ (50) Εξωγήϊνοι (2) ΕΟΖ (2) Επεισόδια (18) ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (196) ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ (1231) Επισόδεια (20) ΕΠΙΣΤΡΑΤΕΥΣΗ (15) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (75) ΕΡΓΑΣΙΑ (59) ΕΡΤ (131) ΕΣΗΕΑ (61) ΕΣΘΟΝΙΑ (1) ΕΣΠΑ (1) ΕΣΡ (21) ΕΣΥΕΑ (2) Ετικέτες: ΑΛΑΛΟΥΜ (6) Ετικέτες: Εκλογές (2) Ευρωεκλογές (76) Ευρωεκλογές 2009 (5) Ευρωπαϊκή Ένωση (952) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (45) Ευχές (55) Εφημερίδες (1163) ΖΟΥΡΑΡΗΣ (4) ΖΩΑ (1) Η.Π.Α (25) Η1Ν1 (2) ΗΣΑΠ (2) Θάνος Τζήμερος (7) ΘΑΝΟΥ (2) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (60) Θρησκεία (59) ΙΑΠΩΝΙΑ (52) ιμ (1) ΙΜΙΑ (4) ΙΝΔΙΑ (4) ΙΟΡΔΑΝΙΑ (2) ΙΡΑΝ (12) ΙΡΛΑΝΔΙΑ (20) ΙΣΛΑΝΔΙΑ (6) ΙΣΠΑΝΙΑ (49) ΙΣΡΑΗΛ (35) ΙΣΤΟΡΙΑ (4) Κ.Κ (25) ΚΑΖΑΚΟΣ (1) ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ (7) ΚΑΚΟΓΟΥΣΤΙΑ (19) ΚΑΛΑ ΝΕΑ (9) ΚΑΜΜΕΝΟΣ (252) ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΣ (1) ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ (107) ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (26) ΚΑΡΚΙΝΟΣ (4) ΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ (166) ΚΑΤΑΛΟΝΙΑ (1) ΚΑΤΑΡ (5) ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ (18) ΚΑΥΣΙΜΑ (40) ΚΕΝΤΡΟΑΡΙΣΤΕΡΑ (6) ΚΕΝΤΡΟΔΕΞΙΑ (2) ΚΙΝΑ (50) ΚΙΝΑΛ (7) κίνημα (1) ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ (26) ΚΚΕ (262) ΚΚΚ (3) ΚΟΙΝΩΝΙΑ (88) Κοινωνία (35) ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ (7) κομ (1) κομματικοι (338) ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟΣ (180) ΚΟΡΕΑ (3) ΚΟΤΖΙΑΣ (3) ΚΟΥΒΑ (17) ΚΟΥΒΕΛΗΣ (2) ΚΟΥΡΕΜΑ (18) ΚΟΥΡΟΥΠΛΗΣ (6) ΚΟΥΤΙ_ΠΑΝΔΩΡΑΣ (2) ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ (9) ΚΟΥΦΟΝΤΙΝΑΣ (4) ΚΟΦΤΗΣ (2) ΚΡΑΤΟΣ (6) ΚΡΑΧ (3) ΚΡΗΤΗ (5) κρίση (29) ΚΡΟΑΤΙΑ (2) ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ (1) Κυβέρνηση Θάνου (2) Κυβέρνηση ΠΑΠΑΔΗΜΟΥ (114) Κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ (556) Κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ V.1 (468) Κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ V.2 (225) ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΑΜΑΡΑ (413) ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΑΜΑΡΑ V2 (251) ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΑΜΑΡΑ V3 (113) ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΣΙΠΡΑ (465) ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΣΙΠΡΑ V2 (65) ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΣΙΠΡΑ V3 (625) ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΣΙΠΡΑ V4 (486) ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΣΙΠΡΑ V5 (87) ΚΥΠΡΟΣ (157) ΚΥΡΙΤΣΗΣ (3) ΚΥΡΚΟΣ (1) ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (28) Λ.ΠΑΠΑΔΗΜΟΣ (30) ΛΑΕΝ (1) ΛΑΖΟΠΟΥΛΟΣ (3) ΛΑΘΡΟ (2) Λαϊκισμός (2331) ΛΑΟΣ (104) ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ (38) ΛΕΒΕΝΤΗΣ (4) ΛΙΒΥΗ (24) ΛΟΒΕΡΔΟΣ (20) ΛΟΝΔΙΝΟ (4) ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ (5) ΛΥΚΟΥΔΗΣ (1) Μ Θεοδωράκης (2) Μ.Κ.Ο (19) ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ (2) ΜΑΔΟΥΡΟ (6) Μαϊμού (2) ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (32) ΜΑΚΡΗ (5) ΜΑΚΡΟΝ (3) ΜΑΝΟΣ (1) ΜΑΡΔΑΣ (1) ΜΑΡΚΟ (1) Μαύρο Χρήμα (33) ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ (20) ΜΕΞΙΚΟ (2) Μετανάστευση (277) Μετανάστευση Βαρβαρότητες (74) Μετοχές (1) ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (179) ΜΜΕ (473) ΜΜΜ (15) ΜΝΗΜΟΝΙΟ (983) ΜΟΛΔΑΒΙΑ (1) ΜΟΣΚΟΒΙΣΙ (2) ΜΟΥΖΑΛΑΣ (8) ΜΠΑΝΑΝΙΑ (2) ΜΠΑΧΡΕΙΝ (3) ΜΠΟΓΔΑΝΟΣ (1) ΜΥΘΟΙ (3) ΝΑΖΙ (2) ΝΑΥΤΙΛΙΑ (9) ΝΔ (1066) ΝΕΑ ΔΕΞΙΑ (2) Νέα Με.Ρ.Α (1) ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (47) ΝΟΡΒΗΓΙΑ (1) ΝΤΟΡΑ (77) Ντόρα Μπακογιάννη (52) Ξένος Παράγοντας (9) Ο.Α (21) Ο.Η.Ε (9) Οικοδομή (117) Οικολόγοι (17) Οικονομία (2944) ΟΛΘ (1) ΟΛΛΑΝΔΙΑ (11) ΟΛΜΕ (7) ΟΛΠ (6) ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ (30) ΟΝΕ (5) ΟΝΝΕΔ (3) ΟΟΣΑ (3) ΟΠΑΠ (6) ΟΡΓΗ ΛΑΟΥ (70) ΟΣΕ (5) ΟΤΕ (7) Ουγγαρία (5) ΟΥΓΚΑΝΤΑ (1) ΟΥΚΡΑΝΙΑ (31) ΠΑΓΚΑΛΟΣ (66) ΠΑΙΔΙ (5) ΠΑΚΙΣΤΑΝ (5) ΠΑΜΕ (50) Παναρίτη (2) Παπαγαλάκια (106) ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ (3) ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ (11) ΠΑΠΠΑΣ (28) ΠΑΡΑΓΩΓΑ (10) Παραιτήση (41) ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΣ (8) ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΗ (44) ΠΑΣΟΚ (680) ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (13) ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ (4) ΠΕΡΟΥ (1) ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ (37) ΠΟΛΑΚΗΣ (5) ΠΟΛΙΤΙΚΗ (38) Πολιτική (631) ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ (10) ΠΟΛΩΝΙΑ (1) ΠΟΝΕΜΕΝΟΙ (4) ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ (28) ΠΟΤΑΜΙ (50) ΠΟΥΤΙΝ (5) Πρόεδρος Δημοκρατίας (111) Προεδρος Ν.Δ (142) ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ (20) ΠΩΣ (1) ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ (5) ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ (33) ΡΑΧΗΛ (3) Ρεπορτάζ (7) ΡΙΖΕΣ (1) ΡΟΥΒΙΚΩΝΑΣ (6) ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ (1) ΡΩΣΙΑ (92) ΣΑΒΒΙΔΗΣ (5) Σαμαράς (578) ΣΑΝΟ (2) ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ (17) ΣΕΒ (19) ΣΕΙΣΜΟΣ (48) ΣΕΝΓΚΕΝ (7) ΣΕΡΒΙΑ (1) ΣΕΧΤΑ (1) ΣΗΜΙΤΗΣ (2) ΣΚΑΝΔΑΛΑ (273) ΣΚΟΤΙΑ (1) ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ (3) ΣΚΩΤΙΑ (2) ΣΛΟΒΑΚΙΑ (3) ΣΟΒΙΕΤΙΑ (2) ΣΟΙΜΠΛΕ (31) ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ (68) ΣΟΥΗΔΙΑ (4) Σπατάλες (255) ΣΤ (1) ΣΤΑΛΙΝΙΣΜΟΣ (10) ΣτΕ (15) ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ (58) Στρατός Κατοχής. (131) ΣΥΜΒΑΝΤΑ (37) ΣΥΜΜΟΡΙΑ (1) ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΕΣ (175) Συνέδριο ΝΔ (38) ΣΥΝΤΑΓΜΑ (11) ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ (21) Σύντομα Σχόλια (2) ΣΥΡΙΑ (17) ΣΥΡΙΖΑ (1629) ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ (203) ΣΩΡΡΑΣ (2) ΤΑΙΠΕΔ (1) ΤΑΞΗ (1) ΤΑΡΑΧΕΣ (2) ΤΑΤΣΟΠΟΥΛΟΣ (4) ΤΕΕ (1) ΤΕΚΜΗΡΙΑ (14) ΤΕΛΕΙΑ (1) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (29) ΤΖΟΓΟΣ (5) Τζούλια Αλεξανδράτου (3) Τηλεμαχία (14) Τοπία (4) Τοπική Αυτοδιοίκηση (89) ΤΟΣΚΑΣ (4) Τουρισμός (99) Τουρκία (211) ΤΟΥΡΚΜΕΝΙΣΤΑΝ (1) ΤΡΑΠΕΖΕΣ (174) ΤΡΟΙΚΑ (207) Τρομοκρατία (261) Τροπολογίες (11) ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (32) ΤΣΙΠΡΑΣ (1078) ΤΣΟΛΙΑΣ (3) ΤΣΟΥΝΑΜΙ (40) ΤΤΕ (13) ΤΥΝΗΣΙΑ (11) Υγεία (98) Υπ Προ Πο (61) ΥΠ.ΕΞ (17) ΥΠ.Οικονομικών (440) Υπηρεσιακή Κυβέρνηση 2012 (2) ΥΦΕΣΗ (183) ΦΑΣΙΣΜΟΣ (305) ΦΑΣΙΣΤΕΡΑ (138) ΦΗΜΕΣ (4) ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΙΣΜΟΣ (23) ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ (4) ΦΙΛΗΣ (21) ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ (14) ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΡΗΣ (2) φοροκλοπή (138) Φορολογία (1021) ΦΟΡΤΣΑΚΗΣ (3) ΦΠΑ (32) Φωτιές (36) Χ.Α (304) ΧΑΜΑΣ (2) ΧΑΡΔΟΥΒΕΛΗΣ (1) Χιούμορ (267) ΧΟΥΝΤΑ (58) ΧΡΕΟΚΟΠΙΑ (311) Χριστοφοράκος (6) Ψωμιάδης (6) A3 (18) AEE (33) Aegean Airlines (33) Airbus (6) Amy Winehouse (1) ANDROID (1) Antilogos (848) Apple (22) ASE (14) B.A (4) Bakoyannis (38) Baroufakis (27) BBC (2) BIG Brother (6) Bilderberg (3) Blogs (301) BMW (3) BREXIT (29) BRICS (2) C.C (14) clicks (4) COSCO (3) DAVOS (1) DEBATE (14) Dubai (3) E-ΕΠΙΛΟΓΕΣ (907) E.T (4) EasyJet (4) ECB (13) EPP (3) ERDOGAN (6) Errata (3) EUROGROUP (329) EURONEWS (1) EUROSTAT (16) Eurovision (9) EUROZONE (14) EXIT POLLS (2) ExoPC (1) F.Y.R.O.M (103) F1 (3) F16 (4) FACEBOOK (6) FAKE NEWS (1) Fukushima (29) Google (1) GREXIT (55) Huffington Post (1) IBERIA (1) ICELAND (4) IKA (3) IKEA (1) Indymedia (30) INTERNET (42) iPad (6) iPhone (11) IRAQ (2) ISLAM (184) ITALY (67) iWatch (1) JAL (1) JULIA ALEXANDRATOU (2) MACRON (1) MARFIN (6) Mercedes (1) MIG (10) Mobile Phones (6) NASA (3) NATO (15) OBAMA (10) OFFSHORE (4) Olympic Air (34) OpenGov (2) Oranje (1) OTAN (12) OTE (2) Porsche (1) PSI (2) Relax (4) RyanAir (11) Scotland (12) SHOWBIZ (19) Siemens (22) sopa (1) SPREADS (60) STAGE (1) Steve Jobs (2) TABLET (2) TPP (1) Trash (310) troktiko (27) TRUMP (16) Tsounami (42) U.K (129) UAE (4) USA (179) Verhofstadt (1) WikiLeaks (15) XAA (14)